Händelsekalender

Den nuvarande styrelsen valdes vid ett extra årsmöte den 28.03.2006.
Styrelsen har bestått sedan dess av följande medlemmar:
Greger Rönnqvist ordförande.
Runar Salo viceordförande.
Gun-Mari Björklund sekreterare.
Håkan Spikbacka kassör.
Judith Hummel styrelsemedlem.

Några händelser under styrelseperioden.

2006.
En elorgel/piano anskaffades.
Innerrör och isolering av skorstenen.

2007.
Uthyrning av byagården till Kronoby församling.
Bergsvärme installeras.

2008.
Skyddsplank runt "Snövit" och nya gungor.

2009.
KNT net installerar nod i byagårdens källare.

2010.
"Småskolan" renoveras till vävsal.
Kalaskocken ANKI hyr köket.
gårdsplanen förbättras och ny utebelysning.
Verksamhetsberättelse 2010. PDF

2011.
Gamla uthuset har rivits och ny parkering gjorts bakom byagården.
Ny utebelysning till parkeringen.
Styrelsen har på egen talko rensat bort stenar och stubbar från lekområdet vid Snövit, samt fyllt på med ny matjord, sått in med gräsfrö och gjort området klippbart med gräsklippare. Ny sand har fyllts på under gungorna.
Internetanslutning har installerats med trådlös router i festsalen.
Marthaföreningen har anskaffat köksutrustning.
Broderikursens medlemmar har anskaffat köksbestick.

2012.
MI kurser pågår.
21.02.2012 Årsmöte för verksamhetsåret 2011.
Styrelsen återvaldes. Till ordförande valdes Greger Rönnqvist. Styrelsemedlemmar är Runar Salo, Gun-Mari Björklund, Judith Hummel, Håkan Spikbacka. Till revisorer valdes Börje Sundqvist och Jan Vibäck.
Mars Videoprojektor har anskaffats.
April 07 Påskbrasa med många besökare.
April 17 Historisk temakväll kring våra senaste krig. Berättelsen varvades med kartor och kommentarer av veteraner och yngre sakkunniga, varvid minnestavlans korta notiser om byns stupade placeras in i de stora sammanhangen. Möter var välbesökt.
April 26 Kronoby pensionärer höll månadsträff på byagården, över 80 st. deltagare.
Hopsala presenterades i ord och bild. Bo Riska var hedersgäst.
December 06 Julgröt.
December Värmeautomatik har installerats.

2013
Årsmöte för 2012 hölls 20.02.2013
Styrelsen återvaldes.
Mars 30 Påskbrasa.
April 25 Pensionärsträff på byagården. Rekordmånga deltagare, ca. 115 pensionärer hade trevligt tillsammans med John och Håkan Vikström och skönsjungande Marie-Helen Prest
Juli 14 Släkten Haga hade kusinträff på byagården.

Temakväll 19.11.2013 kl. 18.30

Vår bygd har en lång och smått unik historia inom sjöfart och skeppsbyggnad. I denna intar Jouxholmen i Kronoby skärgård en viktig roll, inte minst med Cronoholmens skeppsvarv under det sena 1600-talets svenska stormaktstid.
Tisdagen den 19 november kl. 18.30 kommer museichef Guy Björklund att behandla temat på Hopsala byagård.

Julgröt 6.12.2013

Traditionsenlig julgröt på självständighetsdagen.

Älgjägarna bjöd på soppa 25.01.2014

Årsmöte för 2013 hölls 19.02.2014
Stadgeenliga ärenden samt stadgeändring.

Nytt från och med år 2014 inom byaföreningen blir att upprätta ett medlemsregister så att den motsvarar Patent och registerstyrelsens krav, vilket innebär en avgift för medlemmar, mer information kommer med påskbladet

Ordförandens hälsning.
Bästa vänner
När nu Juni månad 2014 gått till ände har vi i styrelsen kunnat konstatera att det är över 60 personer som erlagt medlemsavgift. Detta bevisar att det finns behov av ett gemensamt föreningshus, samt stärker styrelsen i tron att vi är på rätt väg.
Styrelsen ordnar två träffar årligen, Påskbrasa och Julgröt den 6 December, MI kurser och temakvällar är återkommande. Har du önskemål eller tankar om någonting nytt, hör av dig.
Härmed vill jag på styrelsens vägnar tacka alla som kommit med som medlemmar och som vill stöda vår byaförening
Med hopp om god fortsättning på sommaren.
Greger Rönnqvist ordf.

Årsmöte för 2014 hölls 03.03.2015

Stadgeenliga ärenden, styrelsen återvaldes i sin helhet.
Greger Rönnqvist fortsätter som ordförande. Övriga medlemmar är Judith Hummel, Gun-Marie Björklund, Runar Salo och Håkan Spikbacka.

Övrigt 2014
Byaföreningen har ihågkommit bybor som avlidit med minnesadress.
F:ma B Karlström har handhaft gräsklippning
Granqvist gård har handhaft snöröjning och sandning.
Styrelsen har på egen talko handhaft allmänt underhåll av fastigheten.
Kontraktet med Snövit sades upp av kommunen i september. Snövit avslutade verksamheten i byagården den 19 dec 2014. Snövit verkade i byagården i 13,5 år. Förnyade stadgan togs i bruk under året.
Byaföreningen har tagit i bruk medlemsregistret, 31.12.2014 fanns totalt 71 medlemmar.

2015

Snövitlokalen tapetserades och målades på talko, nya hyresgäster har flyttat in.
Utvändig målning av byagården påbörjades på försommaren.
Målningen är slutförd, Måleritjänst Granér har utfört arbetet.

2016

Köket i fd. lärarbostaden har grundrenoverats med nya köksskåp och vitvaror. Ny hyresgäst har flyttat in. Arbetet har i första hand gjorts av styrelsen, men med god hjälp av frivilliga medlemmar.
Årsmöte för 2015 hölls 22.03.2016 på byagården, stadgeenliga ärenden.
Runar Salo önskade avgå, ny i styrelsen är Anette Sundström. Greger Rönnqvist återvaldes som ordförande. Övriga styrelsemedlemmar är Judith Hummel, Gun-Marie Björklund och Håkan Spikbacka.
Välbesökt påskbrasa 26.03.2016.
Snövit´s förråd flyttades för att användas som garage, samt en ny tillhörande parkering anlades för hyresgästen. Sandlådan var rutten och togs bort, i övrigt har barnfamiljer som tidigare tillgång till lekparken.
Självständighetsdagens julgröt var välbesökt.
Byaföreningen har 31.12.2016. 68 st betalande medlemmar.

2017

Årsmöte för 2016 hölls den 21.02.2017
Till styrelseordförande valdes Greger Rönnqvist, övriga styrelsemedlemmar återvaldes i sin helhet. Efter årsmötet konstituterade sig styrelsen enl. följande

Ordförande Greger Rönnqvist
Viceordförande Anette Sundström
Sekreterare Gun-Mari Björklund
Kassör Håkan Spikbacka
Styrelsemedlem Judith Hummel

Verksamhetsberättelse för Hopsala byaförening r.f.

1.1.-31.12.2017

Verksamheten på byagården har fortsatt på traditionellt sätt. Utöver detta har arvet efter John Storvall och gåvan från systern Ann-Britt präglat mycket av styrelsens arbete under 2017. Arvet och gåvan gör att byaföreningen nu har en stadig grund att stå på. Byaföreningens styrelse vill uttala ett tack till alla dem som varit med och stött verksamheten på byagården.

Möten under året:

Årsmöte för 2016 hölls 21.02.2017

Styrelsens sammansättning sedan 21.02.2017 har varit:

Greger Rönnqvist ordf.

Anette Sundström viceordf.

Gun-Mari Björklund sekr.

Håkan Spikbacka kassör

Judith Hummel styrelsemedlem.

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under året.

31.12.2017 hade byaföreningen 50 betalande medlemmar.

Som verksamhetsgranskare fungerar Jan Vibäck och Börje Sundqvist,

Styrelsen har ordnat följande evenemang:

Påskbrasa

Traditionsenlig Julgröt på självständighetsdagen den 6.12.

Pensionärsföreningens månadsmöte.

Verksamhet på byagården:

Byagården har upplåtits för MI-kurser, Jaktföreningens möten, Hembygdsföreningens möten, lanthusmödrarnas måndagssamling, syföreningens möten, bibelstudier och möten med andligt innehåll, privata sammankomster samt föredrag kring olika teman.

”Småskolan” används av MI för vävkurser.

Ungdomarna har tillgång till fd. slöjdsalen där de kan spela bordtennis, innebandy mm.

Nina Åbrant har under året hyrt slöjdsalen för yoga.

Kronoby pensionärer har haft sitt årligt återkommande månadsmöte på byagården

Inkomster och bidrag under året:

Hyror från uthyrning av fd. lärarbostaden, Storvalls och Bjonsgränd fastigheter.

Försäljning av lösöre vid Storvalls.

Hyresinkomster från Medborgarinstitutets kurser.

Inkomster från av styrelsen anordnade träffar.

Hyror från föreningar och privata som använt byagården för möten och aktiviteter.

Inkomster från lotterier och försäljning.

Byaföreningens medlemsavgifter

Marthaföreningen har bidragit på många olika sätt, bl.a. gåvor, servering samt lotterier till stöd för föreningen.

Skulder

Byaföreningen är skuldfri.

Övrigt:

Byaföreningen har ihågkommit bybor som avlidit med minnesadress.

Årets Hopsala studenter har uppvaktats med en gåva.

F:ma B Karlström har handhaft gräsklippning.

Granqvist gård har handhaft snöröjning och sandning.

Den gamla lastbryggan vid byagården från FinnStrong tiden revs och fraktades bort av Kaj Sjölind, ståldörren kommer att tas bort och ett fönster i originalstil sättas in så att fasaden blir återställd.

Styrelsen har på egen talko handhaft allmänt underhåll av fastigheten.

Byaföreningen har erhållit arv och gåva enl. följande.

17.02.2017 informerades byaföreningens kassör Håkan Spikbacka samt ordförande Greger Rönnqvist av Kronoby andelsbanks jurist om att Hopsala byaföreningen r.f. stod som förmånstagare i ett testamente efter avlidne John Storvall.

20.02.2017 byaföreningens styrelse sammankallades varvid beslöts att mottaga det som testamentet föreskrev, samt att omgående ansöka om förhandsavgörande från skatteverket om skattefrihet för byaföreningen, hänvisande till lagen om allmännyttig förening.

28.03.2017 hölls bouppteckning efter John Storvall som dog 11.01.2017.

03.04.2017 erhölls avgörande från skatteverket att byaföreningen är allmännyttig och därmed skattebefriad från arvs och gåvoskatt.

05.06.2017 förrättades tilläggsbouppteckning samt partiellt arvskifte. Vid arvskiftet tillföll aktielokalen Bjonsgränd byaföreningen.

16.06.2017 upprättades arvskifte och gåvobrev varvid Ann-Britt Storvall överlät bostadsfastigheten Storvall till byaföreningen inklusive lantbrukslösöre, fordon och maskiner, undantaget besittningsrätten till skogen som hon behöll. Hopsala byaförening står som ägare till skogen.

12.08.2017 hölls auktion på lösöre vid Storvalls, enbart för Hopsalaborna enl. önskemål av Ann-Britt. Intäkterna från lösöret i gården tillföll Ann-Britt och från jordbrukssidan byaföreningen. Byaföreningen bjöd Hopsalaborna på grillkorv samt kaffe saft och grisar. Auktionen var välbesökt och många saker stannade kvar i byn.

09.09.2017 ordnades allmänt ”loppis” vid byagården där byborna hade möjlighet att ställa ut tillsammans med byaföreningen. En stor del av kvarlåtenskapen blev avyttrad.

Under sommaren har ordnats flera stortalkon där byborna ställt upp och gjort det möjligt att förverkliga auktionen, loppis, samt allt arbete i samband med överlåtelsen av fastigheten Storvall.

Aktielokalen Bjonsgränd rustades upp och uthyrdes från 01.07.2017 till Gertrud Lindgren. En luftvärmepump installerades i fastigheten.

Under början av september tömdes och städades Storvallgården och från 01.10.2017 hyr systrarna Malin och Moa Hummel gården.

Slutet av september. Uthuset är tömt och nytt krossgrus i ladan, fähusdelen lämnas som lager för byaföreningen.

21.09.2017 Efter många besök på besiktningskontoret i Jakobstad är alla överlåtelsepapper klara. Alla fordon är sålda och överlåtna. Bilsläpvagnen lämnades kvar på Byaföreningen.

27.09.2017 Efter många utredningar och telefonsamtal med Nina-Mari Mannonen på skatteförvaltningen så är gåvo- och arvsskatten fastställd, byaföreningen betalar ingen skatt.

27.09.2017 Erhölls ett meddelande från Lantmäteribyrån att styckning av Storvall tomten är i kö.

06.12.2017 Med anledning av Finland 100 år och med tanke på allt som hänt under året beslöt styrelsen att byaföreningen bjuder Hopsalaborna på årets julgröt. Det kom oväntat många besökare, och det blev en uppskattad fest med fin stämning, dukning i blått och vitt.

Ann-Britt Storvall har också gett byaföreningens styrelse fullmakt att handha avverkning och skötsel av skogen. En skogsbruksplan har upprättats av Skogsvårdsföreningen Österbotten vilken kommer att följas de kommande åren.

Styrelsen har under den här tiden haft många informella möten, också i samråd med byborna och i synnerhet med Birgitta Abbor som har fungerat som personlig vän och hjälpare till Ann-Britt.

Det har varit ett omfattande arbete för alla inblandade. Den storartade gåvan från syskonen Storvall gör uppdraget att förvalta kvarlåtenskapen både krävande och utmanande för styrelsen, vi har försökt vår bästa för att arvet och gåvan skall komma vår by till glädje och nytta.

Tack till alla talkoarbetare och bybor som gjort allt detta möjligt.

Kronoby den 01.02.2018 Styrelsen

2018

Årsmöte för verksamhetsåret 2017 hölls 06.03.2018.

Till styrelseordförande för år 2018 återvaldes Greger Rönnqvist.

Till nya styrelsemedlemmar valdes, Nina Lybäck och Birgitta Abbor. Håkan Spikbacka och Anette Sundström återvaldes.

Gun-Marie Björklund och Judith Hummel önskade avgå efter 11 år som styrelsemedlemmar. De avtackades med blommor för ett långt och värdefullt arbete för byaföreningens bästa.

Till ordinarie verksamhetsgranskare valdes Börje Sundqvist och Jan Vibäck.

Styrelsens konstituering:
Ordförande: Greger Rönnqvist
Vice ordförande: Anette Sundström
Sekreterare: Birgitta Abbor
Kassör: Håkan Spikbacka
Styrelsemedlem: Nina Lybäck

Styrelsen har ordnat följande evenemmang:

Påskbrasa 31.3

Gratis lunch för byborna 11.8

Julgröt 6.12

Verksamhet på byagården

MI-kurser, jaktföreningens köttsoppsdag, hembygdsföreningens möten, lanthusmödrarnas månadssamling, missionssyföreningens möten, bibelstudier och församlingens möten, privata sammankomster, föredrag kring olika teman. Nina Åbrant har hyrt slöjdsalen för yoga.

Inkomster och bidrag

Skulder

Byaföreningen är skuldfri

Gåva

Ann-Britt Storvall har donerat en rana, som hennes mor Edit Stordahl vävt, till byaföreningen. Den är placerad på väggen i slöjdsalen.

Anskaffningar

Två frysboxar har köpts, en till Backfolk o den andra till byagården.
En gräsklippare har införskaffats till Backfolk.
En köksspis har köpts till Backfolk.
En mikrovågsugn har skaffats till byagårdens kök.
Bestick (60 st) och kaffemuggar (36 st) har köpts till byagården.

Reparationer och underhåll

Bruksvattenrören har förnyats vid Backfolk.
Gavelväggen vid slöjdsalen är färdig. Nya fönster har monterats, Håkan Spikbacka har målat in- o utsidan, ett nytt värmeelement har satts till i vävsalen.

Övrigt

Byaföreningen har ihågkommit bybor som avlidit med en minnesadress.
Studenter från Hopsala har ihågkommits med en gåva.
Sofia Björklund har skött gräsklippning och grästrimmning vid byagården och Backfolk. Granqvist gård har handhaft snöröjning och sandning.
Med talkokrafter har fastigheternas underhåll skötts.

Tack till alla som arbetar för byaföreningens och byns bästa.

Kronoby den 5 mars 2019

Styrelsen

2019

Årsmötet för 2018 hölls 5.3. 2019.

Styrelsens sammansättning sedan 5.3.2019 har varit:

Greger Rönnqvist ordf.
Anette Sundström vice ordf.
Håkan Spikbacka kassör
Birgitta Abbor sekr.
Nina Lybäck

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året.

Byaföreningen hade 31.12 hela 64 betalande medlemmar.

Som verksamhetsgranskare fungerar Börje Sundqvist och Jan Vibäck.

Styrelsen har ordnat följande evenemang

Motionskväll 7.2 med föreläsningar av Lars Losvik och Bjarne Östman.
Påskbrasa 20.4.
Eftermiddagskaffe (gratis) för byborna 10.8.
Julgröt 6.12

Verksamhet på byagården

MI-kurser, jaktföreningens köttsoppsdag, hembygdsföreningens möten, lanthusmödrarnas månadssamling, missionssyföreningens möten, bibelstudier och församlingens möten, pensionärsföreningens möte, privata sammankomster, föredrag kring olika teman. Nina Åbrandt har hyrt slöjdsalen för yoga.

Inkomster och bidrag

Avverkningar och skogsvårdande arbeten

Avverkningar, gallringar och röjningsarbeten sköts enligt skogsbruksplanen och handhas av Skogsvårdsföreningen Österbotten Kronoby och via diskussion med styrelsen.

Anskaffningar

diskmaskin till byagårdens kök
4 st brandvarnare
1 skumsläckare
1 brandfilt

Reparationer, underhåll och åtgärder

Övrigt

Styrelsen har lämnat in en bidragsansökan till Finlands Hembygdsförbund för förnyande av byagårdens vattentak. Styrelsen erhöll tre offerter.
Byaföreningen har ihågkommit avlidna bybor med en minnesadress.
Erik Björklund har skött gräsklippningen vid byagården och vid Backfolk.
Granqvist gård har skött snöröjning och sandning.
Fastigheten underhåll har skötts med talkokrafter.

Tack till alla som arbetar för byaföreningens och byns bästa.

Kronoby den11 februari 2020

Styrelsen

Verksamhetsberättelse för Hopsala byaförening r.f. 1.1-31.12.2020


P.g.a. COVID-19 har verksamheten på byagården minskat under året.


Möten

Årsmötet för 2019 hölls 27.2.2020

Styrelsens sammansättning har sedan 27.2.2020 varit:

Greger Rönnqvist ordf

Birgitta Abbors vice ordf

Håkan Spikbacka kassör

Madelin Abbors sekr

Anette Sundström


Styrelsen har haft 2 protokollförda möten under året.

Byaföreningen hade 62 st betalande medlemmar 31.12.2020.

Som verksamhetsgranskare fungerar Börje Sundqvist och Jan Vibäck.


Evenemang

P.g.a. COVID-19 har inga evenemang ordnats under året av styrelsen.


Verksamhet på byagården

MI-kurser, jaktföreningens möten, lanthusmödrarnas möten, missionssyföreningens möten, företagarföreningens möten, privata sammankomster och Nina Åbrandts yoga.


Inkomster och bidrag


Anskaffningar

Varmvattenberedare

Reparationer, underhåll och åtgärder


Övrigt

Kronoby den 18 maj 2021

Styrelsen

Verksamhetsberättelse för Hopsala byaförening r.f. 1.1-31.12.2021

Möten

Årsmötet för 2020 hölls 8.6.2021

Styrelsens sammansättning har sedan 27.2.2020 varit:

Greger Rönnqvist ordf

Birgitta Abbor vice ordf

Håkan Spikbacka kassör

Madelin Abbors sekr

Anette Sundström


Styrelsen har haft 1 protokollförda möten under året.

Byaföreningen hade 71 st betalande medlemmar 31.12.2021.

Som verksamhetsgranskare fungerar Börje Sundqvist och Jan Vibäck.

Evenemang

P.g.a. COVID-19 har inga evenemang ordnats av styrelsen under året.

Verksamhet på byagården

MI-kurser, jaktföreningens möten, lanthusmödrarnas möten, missionssyföreningens möten, företagarföreningens möten, privata sammankomster och Nina Åbrandts yoga.

Inkomster och bidrag

- Hyror från uthyrning av fd. Lärarbostaden, Backfolks lägenhet, Bjonsgränds aktielägenhet

- Hyror från privat möten och fester

- Byaföreningens medlemsavgifter

- Uppvärmningsbidrag från kommunen

Reparationer, underhåll och åtgärder

- Mellantaket har tilläggsisolerats och golvet förnyats på vindsvåningen.

- Ventilationen till toaletterna åtgärdats

- Sedvanligt underhåll

Övrigt

- Byaföreningen har uppvaktat Ann-Britt Storvall vid födelsedag och jul

- Elias Wikar har skött gräsklippningen vid byagården och vid Backfolk

- Granqvist gård har skött snöröjning och sandning

- Alf-Erik Ödahls modell över Öurisbacka finns numera på byagården

Kronoby den 9 april 2022

Styrelsen